startup-593341_1920
startup-594090_1920
startup-593327_1920
drink-864958_1920

บริษัท เอ็มพี แอดดิชั่น จำกัด

รับจัดกิจกรรมนำเที่ยว จัดงานสังสรรค์ จัดคอนเสิร์ต ผลิตสื่อโฆษณา กระตุ้นยอดขาย
รับจัดกิจกรรมนำเที่ยว

ABOUT US

บริษัท มีเดีย พลาซ่า จำกัด  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เริ่มต้นดำเนินงานด้านวางแผนสื่อโฆษณาทางวิทยุทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพมหานคร และ ต่างจังหวัด  โดยมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และกระตุ้นยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์  วางแผนสื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของท่าน รวมถึง รับจัดกิจกรรมนำเที่ยว จัดงานสังสรรค์ เพื่อให้ครอบคลุมงนบริการแบบครบวงจร โดยยึดหลัก Reach & Frequency มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดกับลูกค้า

จากบริษัทดำเนินงานด้านการวางแผนสื่อวิทยุ และสื่ออื่น ๆ ปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจจากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ขยายการดำเนินงานในการจัดกิจกรรม  (Event)  ด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็น รับจัดกิจกรรมนำเที่ยว, จัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ หรือเล็ก, กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่, และสัมมนา ภายใต้สโลแกนที่ว่า…

“อยากได้อะไร  ขอให้บอก”

หลักการของเรา


REACH

จำนวนครัวเรือน หรือบุคคลที่เห็นชิ้นงานโฆษณาของเราอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

FREQUENCY

จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่กลุ่มเป้าหมายจะเห็นหรือได้ยินโฆษณาของเรา ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

COVERAGE

จำนวนผู้ชมที่อาจได้รับข้อความผ่านสื่อชนิดนั้นๆ โดยเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ขณะที่การเข้าถึงจะใช้อ้างถึงจำนวนผู้เข้าชมหรือผู้ฟังที่เข้าถึงจริง