รับจัดกิจกรรมนำเที่ยว

ด้วยมาตรฐานการจัดกิจกรรมนำเที่ยว

“คนที่ไม่เดินทางท่องเที่ยว…มักไม่รู้คุณค่าของชีวิต” MP มองเห็นคุณค่าและความสำคัญของการท่องเที่ยว เรายินดีที่จะมอบของขวัญให้คุณด้วยบริการที่จริงใจ และความคุ้มค่าให้กับลูกค้าทุกท่าน ทุกองค์กร เราพร้อมบริการ รับจัดกิจกรรมนำเที่ยว อำนวยความสะดวกทุกอย่าง นำท่านไปสู่จุดหมายที่ท่านต้องการด้วยหัวใจ (Service Mind)

รับจัดกิจกรรมนำเที่ยว ดำเนินการโดย บริษัท เอ็มพี แอดดิชั่น จำกัด

ด้วยมาตรฐานการในการปฏิบัติงานจัดนำเที่ยว

 1. บริษัท เอ็ม พี แอดดิชั่น ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง ดําเนินธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้อง รับจัดกิจกรรมนำเที่ยว โดยไม่มีธุรกิจอื่นแอบแฝง
 2. มัคคุเทศนก์ทุกคนมีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
 3. ยึดหลักความโปร่งใส พร้อมที่จะให้ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านการบริหาร และ งบประมาณ
 4. มีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 5. มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยว มีประสบการณ์ด้านการนำเที่ยว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างการท่องเที่ยว
 6. มีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน

ด้านการดำเนินงาน

 1. มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้ลูกค้าเลือก กิจกรรมระหว่างการเดินทางและ กิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยระบุราคาค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหารค่าบริการอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริการที่ดี
 2. มีการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งก่อนและระหว่างการ จัดนําเที่ยว
  เช่น ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และ
  ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น
 3. มีการจัดมัคคุเทศก์และ ทีมงานในแต่ละโปรแกรมฯ ตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวและ
  รายการนําเที่ยว
 4. มีการจัดการนำเที่ยวที่เน้นความปลอดภัยของลูกค้า
  มีการจัดการนำเที่ยวที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให่แก่ลูกค้า

 1. มีการจัดยานพาหนะในการเดินทางที่เหมาะสมและ สะดวกสบาย
 2. มีการจัดการเข้าที่พักที่ดี
 3. มีการจัดการนำกลุ่มลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวไปเที่ยวยังจุุดต่างๆ
 4. มีการจัดการรบประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพ
 5. มีการจัดการการซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ไม่เอาเปรียบลูกค้า
 6. มีการจัดการส่งลูกค้ากลับที่น่าประทับใจ
 7. มีการจัดการอำนวยความสะดวกในสิ่งที่ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวร้องขอในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเกิดเหตุสุดวิสัย

ด้านจริยธรรม

มีการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยจิตสํานึกในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก จริยธรรมอย่างเคร่งครัด  โดย

 1. บริษัทมีวิธีการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 2. มีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานและทีมงานทุกคน
 3. มีการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 4. มีการปฏิบัติต่อลูกค้าตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้
 5. กระทําด้วยความรับผิดชอบโดยไม่เลือกปฏิบัติ

มู่งเน้น มาตรฐานการในการปฏิบัติงานจัดนำเที่ยว

วัตถุประสงค์ ป้องกันหรือหยุดยั้งอุบัติเหตุทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานได้ในระหว่างกิจกรรมนำเที่ยว และเพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเพื่อสร้างความสุขให้กับพนักงานทุกๆคน
เป้าหมาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ/เสียขีวิต หรือทรัพย์สินเสียหายจากการจัดกิจกรรมนำเทียว
เงื่อนไข ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีส่วนร่วมที่จะสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้จริง(ไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครโดยเฉพาะ)

มาตรฐานความปลอดภัยเมื่อ รับจัดกิจกรรมนำเที่ยว

***มาตรการความปลอดภัยสำหรับงาน รับกิจกรรมนำเที่ยว ที่กำหนดเป็นแนวทางเบื้องต้นในการทำงาน การดำเนินการจริง พิจารณาปัจจัยทีเป็นตัวแปรอีก เช่น จำนวนคน, โปรแกรมท่องเที่ยว, วันเวลาที่จัด, งบประมาณ รวมถึงแนวทาง หรือ นโยบายตามที่ลูกค้าต้องการ

 

ใบอนุญาตฺประกอบธุรกิจนำเที่ยว ที่ออกให้ บริษัท เอ็มพี แอดดิชั่น จำกัด รับจัดกิจกรรมนำเที่ยว อย่างถูกต้อง และได้มาตรฐาน

ติดต่อ จัดกิจกรรมนำเที่ยว

บริษัท เอ็มพี แอดดิชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท มีเดีย พลาซ่า จำกัด
ที่อยู่ 99/45 ซอยรามอินทรา 101 หมู่บ้านแฮปปี้โฮม 101
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  10230
โทรศัพท์. 02-918-1438 แฟกซ์. 02-9180560
ying.mediaplaza@hotmail.com

ติดต่อทีมงาน รับจัดกิจกรรมนำเที่ยว
ผ่านทาง Contact form
กรอกข้อมูลด้านล่าง
ทีมงานจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

[]
1 Step 1

Contact Us

ชื่อyour full name
หมายเลขโทรศัพท์
call e0b0
ข้อมูลเพิ่มเติมmore details
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder